:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مالی صورتهای مالی شرکت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوی

  دسته :

  پایان نامه

  فرمت : ورد | صفحات:65
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مالی صورتهای مالی شرکت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوی :

فهرست مطالب

صورتهای مالی ۱۳۸۵ ۶
ترازنامه ۸
صورت سود و زیان ۱۰
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۰
صورت جریان وجوه نقد ۱۲
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۲
صورت جریان وجوه نقد ۱۳
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۳
۲-۱-فعالیت شرکت ۱۳
صورت جریان وجوه نقد ۱۵
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۵
یادااشت توضیحی صورتهای مالی ۱۹
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۹
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۱
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۱
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۲
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۲
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۳
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۳
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۴
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۴
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۶
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۶
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۸
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۸
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۳۰
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۳۰
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۳۱
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۳۱
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۳۳
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۳۳
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۳۵
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۳۵
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۳۹
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۳۹
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۴۱
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۴۱
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۴۲
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۴۲
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۴۴
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۴۴
۱۲-اندوخته قانونی ۴۴
۱۳-درآمد ۴۴
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۴۶
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۴۶
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۴۸
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۵۰
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۵۰
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۵۱
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۵۱
۲-۱۵-هزینه های عمومی اداری ۵۲
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۵۳
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۵۳
۱۶-صورت تطبیق سود عملیاتی: ۵۳
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۵۴
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۵۴
۱۷-حسابهای انتظامی: ۵۴
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۵۷
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۵۷
۱۷-حسابهای انتظامی: ۵۷
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۵۹
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۵۹
۱۸) تعهدات سرمایه ای ۵۹
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
صورتهای مالی ۱۳۸۵
سال منتهای به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام،
به پوست صورتهای مالی شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص) برای سال متناهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:
شماره صفحه
۱-ترازنامه (۲)
۲-صورت سود و زیان (۳)
۱-۲-گردش حساب سود انباشته (۳)
۳-صورت جریان وجوه نقد (۴)
۴-یادداشتهای توضیحی
الف تاریخچهه فعالیت شرکت (۵)
ب-مبنای تهیه صورتهای مالی
پ-خلاصه اهم رویه های حسابداری (۸)
ت-یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی (۶ الی ۲۹)
صورتهای مالی بر اساس استاندارد مالی حسابداری تهیه شده و در تاریخ
به تأیید هیأت مدیره رسیده است.
اعضای هیأت مدیره    سمت      امضاء
۱-آقای مهندس مهدی عرفانیان عزیزیان  رئیس هیأت مدیره و عضو
۲-آقای دکتر پیروز حناچی   عضو هیأت مدیره
۳-آقای مهندس یعقوب دارابی   عضو هیأت مدیره

شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
ترازنامه
سال منتهای به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵
دارائیها یادداشت ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۹/۱۲/۱۳۸۲ بدهیها و حقوق صاحبان سهام یادداشت ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۹/۱۲/۱۳۸۲
دارائیهای جاری  ریال ریال بدهیهای جاری  ریال ریال
موجودی نقد و بانک ۴ ۶۸۸/۲۰۵/۴۲۹ ۶۹۰/۴۴۱/۱۲۳ حسابها و اسناد پرداختنی ۹ ۷۸۸/۸۲۴/۹۷۷/۱ ۸۲۰/۷۸۸/۵۸۱/۱
حساب و اسناد دریافتنی ۵ ۹۸۵/۰۰۷/۷۶۷ ۲۹۲/۶۱۲/۲۵۷ بدهیهای جاری  ۷۸۸/۸۲۴/۹۷۷/۱ ۸۲۰/۷۸۸/۵۸۱/۱
پیش پرداختها ۶ ۰۰۰/۴۰۰/۱۰ –
جمع  ۶۷۳/۶۱۳/۲۰۶/۱ ۹۸۲/۰۵۳/۳۸۱ بدهیهای غیرجاری
ذخیره‌مزایای پایان‌کارخدمت کارکنان ۱۰ ۴۰۳/۳۷۵/۵۵۵ ۵۰۵/۶۰۸/۳۶۶
دارائیهای غیرجاری ۷ ۷۷۰/۵۶۹/۳۹۲ ۵۸۸/۴۷۶/۴۱۹ جمع بدهیهای غیرجاری  ۴۰۳/۳۷۵/۵۵۵ ۵۰۵/۶۰۸/۳۶۶
سایر دارائیها ۸ ۰۰۰/۶۵۰/۳۱ ۰۰۰/۶۵۰/۳۱ حقوق صاحبان سهام
جمع دارائیهای غیرجاری  ۷۷۰/۲۱۹/۴۲۴ ۵۸۸/۱۲۶/۴۵۱ سرمایه ۱۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰
اندوخته قانونی ۱۲ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰
جمع دارائیها  ۴۴۳/۸۳۳/۶۳۰/۱ ۵۷۰/۱۸۰/۸۳۲ سود انباشته (زیان)  (۷۴۸/۳۶۶/۲۳۲/۱) (۷۵۵/۲۱۶/۴۴۶/۱)
حسابهای انتظامی  ۰۹۵/۷۸۹/۸۳۸ ۳۸۲/۵۹۵/۷۴۷ جمع حقوق صاحبان سهام  (۷۴۸/۳۶۶/۹۰۲) ۷۵۵/۲۱۶/۱۱۶/۱)
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام  ۴۴۳/۸۳۳/۶۳۰/۱ ۵۷۰/۱۸۰/۸۳۲
طرف حسابهای انتظامی  ۰۹۵/۸۷۹/۸۳۸ ۳۸۲/۵۹۵/۷۴۷
«یادداشتهای شماره ۱ الی ۲۹ پیوست جزء لاینفک صورتهای مالی است»
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵
یادداشت ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۹/۱۲/۱۳۸۲
ریال ریال
درآمد ۱۳ ۹۶۳/۶۶۸/۶۲۹/۷ ۸۳۳/۳۲۶/۱۵۱/۶
کسر میشود
سایر هزینه های ۱۴ (۵۷۷/۵۲۹/۲۲۵) (۵۳۰/۸۸۰/۳۱۵)
کسر میشود   ۳۰۳/۴۴۶/۸۳۵/۵
هزینه های اداری و تشکیلات ۱۴ (۸۷۱/۰۹۵/۱۷۵/۷) (۴۹۶/۰۳۳/۷۸۸/۵)
سود و (زیان) قبل از کسر مالیات  ۵۱۵/۰۴۳/۲۲۹ ۸۰۷/۴۱۲/۴۷
سود و (زیان) خالص  ۵۱۵/۰۴۳/۲۲۹ ۸۰۷/۴۱۲/۴۷
گردش حساب سود و (زیان) انباشته
سود خالص (زیان)  ۵۱۵/۰۴۳/۲۲۹ ۸۰۷/۴۱۲/۴

پروژه مالی صورتهای مالی شرکت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
راهنمایی خرید
© Copyright fileazmon.ir 2009-2013