:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان

  دسته :

  پایان نامه

  تعداد صفحات: 140
  قیمت : 12500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان :

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان

پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته جامعه شناسی

پایان نامه دوره کارشناسی رشته های علوم تربیتی -روان شناسی-علوم اجتماعی با موضوع رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان در دانشگاه …..دارای 140 صفحه متن اصلی وهمراه با پرسشنامه و فصل چهار کامل.

چکیده: دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد شاید بتوان به تعبیری گفت که تولد جامعه شناسی معلول نگرانی از روند روبه تنزل روابط اجتماعی در نتیجه صنعتی شدن و آغاز مدرنیت است افراد جامعه ای که قادر باشند در فضایی اعتمادی از شبکه های اجتماعی واطلاعاتی به طور گسترده برای تشخیص و استفاد از فرصت های تجاری، سیاسی ،تامین مالی ،تامین شغل و چیدمان بهتر تخصیص منابع سود جویند سرمایه اجتماعی  بیشتری دارند سرمایه اجتماعی بیش تر همبستگی مثبت با سلامتی بیشتر ، طول عمر بیشتر ، زندگی بهتر ،اضطراب های کم تر سطح اعتماد بالاتر ،بازدهی و بهره وری بیشتری دارد …

فهرست:

 • چکیده
 • فصل اول
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • متغیر های تحقیق
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • محدودیت های تحقیق
 • انواع سرمایه
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه مالی
 • سرمایه فیزیکی
 • سرمایه اجتماعی
 • مقایسه مفهوم سرمایه با سرمایه اجتماعی
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق
 • سرمایه
 • اعتماد
 • روابط اجتماعي
 • مشاركت اجتماعي
 • حمایت اجتماعی
 • انواع حمایت اجتماعی
 •  تعامل اجتماعي
 • انواع تعامل
 • موقعيت
 • موقعيت اجتماعي
 • شغل
 • اشتغال
 • موقعيت شغلي
 • فصل دومپیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • شناسایی واژه اجتماعی و واژه سرمایه در سرمایه اجتماعی
 • مباحث نظری در ارتباط با موضوع
 • روابط رسمي
 • روابط غير رسمي
 • مباني تنظيم روابط اجتماعي
 • مشاركت
 • ويژگيهاي مشاركت
 • شبكه
 • شبكه هاي رسمي و غير رسمي
 • سير تاريخي تحولات سرمايه اجتماعي
 • تعاريف سرمايۀ اجتماعي
 • تعریف سرمایه اجتماعی از نظر فوکو یاما
 • كلمن نيز سرمايه اجتماعي را اينگونه تعريف مي كند
 • تعریف سرمايه اجتماعي از نظر ساروخاني
 • تعريف سرمايه اجتماعي از نظر پاتنام
 • تعريف پيربورديو از سرمايه اجتماعي
 • تعریف پورتز از سرمایه اجتماعی
 • تعریف وكلاك از سرمایه اجتماعی
 • تعریف بوبن و اونيكس از سرمایه اجتماعی
 • جمع بندی تعاریف سرمایه اجتماعی
 • ديدگاه هاي نظري در زمينه سرمايه اجتماعي
 • دیدگاه های نظری در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح جمع
 • پير بورديو
 •  فرانسيس فوكوياما
 • رابرت پاتنام
 • جميز كلمن
 • دیدگاه نظری در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح فرد
 • نان لين
 • تئوريهاي سرمايۀ اجتماعي
 • تئوري پيوندهاي ضعيف
 •  تئوري شكاف ساختاري
 • تئوري منابع اجتماعي
 • مقايسه رويكرد هاي نظري سرمايه اجتماعي
 • جمع بندي آراهاي نظریه پردازهای سرمايه اجتماعي
 • سرمايه اجتماعي چگونه بوجود مي آيد
 • عوامل نهادي
 • عوامل خودجوش
 •  عوامل بيروني
 • عوامل طبيعي
 • كاركردهاي سرمايه اجتماعي
 •  سرمايه اجتماعي ممكن است موفقيت تحصيلي را تسهيل نموده
 • سرمايه اجتماعي به طرق مختلف بر ميزان جرايم تاثير دارد
 • سرمايه اجتماعي به كارايی نهادهاي دولتي و حكومتي كمك مي نمايد
 • مزاياي و معايب استفاده از سرمايه اجتماعي
 •  مزاياي سرمايه اجتماعي
 • معايب استفاده از سرمايه اجتماعي
 •  ابعاد سرمايه اجتماعي
 • اعتماد
 • مشاركت سياسي
 •   مشاركت و رهبري مدني
 •  پيوندهاي اجتماعي غير رسمي
 •  بخشش و روحيه داوطلبي
 •  مشاركت مذهبي
 •  عدالت در مشاركت مدني
 •  تنوع معاشرتها و دوستي ها
 •  جنبه منفعت عمومي سرمايه اجتماعي
 • منشاهاي نوع دوستانه و ابزارانگارانه سرمايه اجتماعي
 • منشا هاي نوع دو ستانه سرمايه اجتماعي
 • منشا ابزار انگارانه سرمايه اجتماعي
 • مولفه هاي سرمايه اجتماعي
 • بده بستان
 • اعتماد
 • مشارکت در شبکه ها
 • هنجارهای اجتماعی
 • بررسي سرمايه اجتماعي در ايران
 • پيشينه تحقيق
 • پيشينه داخلي
 • پيشينه خارجي
 • رهیافت نظری
 • جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • فرضیات اصلی
 • فرضیات جزئی
 • مدل تحلیلی تحقیق
 • فصل سوم  روش شناسی
 • مقدمه
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • اعتبار و روایی تحقیق
 • اعتبار تحقیق
 • پایایی تحقیق
 • تعاریف مفاهیم
 • تعاریف مفهومی متغیرهای مستقل
 • سرمایه اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی جمعی
 • مشارکت اجتماعی
 • اعتماد اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی فردی
 • حمایت اجتماعی
 • سا ختار روابط اجتماعی
 • موقعیت شغلی
 • تعریف مفهومی متغیر وابسته
 • شاغل
 • موفقیت شغلی
 • محیط پژوهش
 • روش گرد آوری اطلاعات
 • ابزار گرددآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
 • توصیف داده ها
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  بر اساس جنسیت
 • توریع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  یر اساس سن
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی   براساس رشته تحصیلی
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  بر اساس تحصیلات مادر
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  براساس تحصیلات پدر
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  براساس شغل والدین(مادر )
 • توزیع دانشجویان دوره کارشناسی بر اساس شغل والدین( پدر )
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره ی کارشناسی  بر اساس وضعیت تاهل
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کار شناسی   بر اساس محل سکونت
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  بر اساس نوع شغل
 • توزیع فراوانی دانشجویان کارشناسی  بر اساس وقت کار
 • نمودار شمارهتوزیع فراوانی  دانشجویان دوره کارشناسی  بر اساس محل کار
 • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  براساس شیوه دستیابی به شغل
 • توزیع  پراکندگی  نمره های ساعت کار دانشجویان دوره کارشناسی
 • توزیع پراگندگی نمره های حمایت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
 • توزیع پراگندگی نمره های  مشارکت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
 • توزیع پراکندگی نمره های اعتماد اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
 • توزیع پراکندگی نمرات تعامل اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
 • توزیع پراکندگی نمرات  ساختار روابط اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی
 • توزیع پراکندگی نمرات سرمایه  اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی
 • توزیع پراکندگی  نمره های سرمایه فردی دانشجویان دوره کارشناسی
 • توزیع پراکندگی نمره های موفقیت شغلی دانشجویان دوره کارشناسی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • رابطه بین اعتماد اجتماعی دانشجویان و دستیابی به فرصت های شغلی
 • رابطه بین اعتماد  اجتماعی دانشجویان  و موفقیت شغلی
 • روابط بین مشارکت اجتماعی  و دستیابی به فرصت های شغلی
 • رابطه بین مشارکت اجتماعی دانشجویان و موفقیت شغلی
 • روابط بین تعامل اجتماعی و دستیابی به فرصت های شغلی
 • بررسی رابطه تعامل اجتماعی دانشجویان و موفقیت شغلی
 • رابطه بین حمایت اجتماعی ودستیابی به فرصت های شغلی
 • بررسی رابطه بین حمایت  اجتماعی افراد و موفقیت شغلی
 • رابطه بین روابط اجتماعی و دستیابی به فرصتهای شغلی
 • رابطه بین ساختار  روابط  اجتماعی  و موفقیت شغلی دانشجویان
 • فصل پنجمنتایج و بحث
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادهای تحقیق
 • پیشنهادهای پژوهشی
 • منابع و مآخذ

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 140

رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان

قیمت : 12500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
راهنمایی خرید
© Copyright fileazmon.ir 2009-2013